• VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  • Nákup v internetovom obchode Topkey.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.
  • Predávajúci: spoločnosť TAURI, s.r.o. so sídlom Chalupkova 22, 977 01 Brezno, IČO – 36644650, IČ DPH – SK2022117944. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 11169/S, oddiel: Sro.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Topkey.sk
 • OBJEDNÁVANIE TOVARU

  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Topkey.sk.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese objednavky@topkey.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  • Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné telefonicky, alebo mailom, po celú dobu vybavovania objednávky, pokiaľ však nie je už tovar vyexpedovaný
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo a email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 • PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:Pred prevzatím tovaru:
   • bankovým prevodom

   Pri prevzatí tovaru:

   • kuriérnou dobierkou
   • osobne
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Topkey.sk.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 • DODACIE PODMIENKY

  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérnou službou alebo osobne).
  • Tovar ktorý je dostupný skladom, bude odoslaný kupujúcemu do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu, maximálne do 15 pracovných dní.
  • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
  • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
     • 4,99 € pri platbe na dobierku a zaslaní kuriérnou službou
     • 3,99 € pri platbe vopred (platba prevodom) a zaslaní kuriérnou službou

    

 • VÝMENA / VRÁTENIE TOVARU
 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja: nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, zo štítkom, faktúrou.
 • Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
 • Najneskôr do 15 dní od dodržania tovaru, bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.
 • Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.
 • Pre urýchlenie vrátenia tovaru vyplňte prosím tento “formulár”,
 • REKLAMÁCIE A SERVIS
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je potrebné vyplniť “reklamačný formulár”, následne po vyplnení tovar zaslať na našu adresu, spolu s kópiou daňového dokladu(faktúry), na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale, krabica nemusí byť súčasťou.
 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 • Reklamácie vybavujeme podľa Občianského zákonníka (ďalej len OZ – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z.
 • Predtým ako tovar zašlete na reklamáciu je dobré si prečítať “Návod na používanie, údržbu a ošetrovanie výrobku
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.